Kontra Informativna Agencija DBA

Zašto „Kontra Informativna Agencija“?

Agencija za davanje saveta u vezi sa bezbednošću DBA, ili Kontra Informativna Agencija DBA, uredno registrovana u APR-u (MB: 64991884, PIB: 110772074) moći će da Vam ponudi široku lepezu usluga koje su veoma slične onim uslugama koje smo mogli da Vam ponudimo i kao detektivska agencija. Uveravamo Vas da je savetovanje koje ćemo mi moći da Vam pružimo od velikog značaja za rešavanje Vaših problema. Savetovanje, a ukoliko je potrebno, bićemo Vam na raspolaganju i za neku asistenciju, daće neuporedivo bolje rezultate nego da plaćate dosta skuplje usluge privatnih detektiva. Pored svega toga, kod nas imate zagarantovanu diskreciju. Naravno, mi svakako imamo saradnju sa pojedinim licenciranim detektivskim agencijama. Ukoliko je potrebno, uputićemo Vas na njih i predočiti obaveze ali i ono što propisuju zakoni kojim se vode firme sa ovakvom vrstom delatnosti.

 

Zašto više nismo detektivska agencija?

Više od petnaest godina bili smo privatni detektivi. Donošenjem novog Zakona o detektivskoj delatnosti, shvatili smo da najveći deo usluga koje smo pružali kao privatni detektivi više nećemo moći nuditi. To je i razlog zašto nismo ušli u proces licenciranja za privatne detektive.
Zakonom o detektivskoj delatnosti precizno je utvrdjeno šta privatni detektivi mogu da rade. U članu 10 pomenutog Zakona piše:
Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, odnosno detektiv može obrađivati podatke o:
1) nestalim licima ili licima koja se kriju radi izbegavanja krivičnog gonjenja;
2) licima koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu, ako su ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi odgovornosti za štetu;
3) licima koja anonimno i protivpravno postupaju prema korisniku usluge, sa pretnjom štetnih posledica;
4) predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni;
5) uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika;
6) zaštiti intelektualne i industrijske svojine.
Prilikom obrade podataka, detektivu je zabranjeno da ometa obavljanje poslova koji su u nadležnosti državnih organa.

Usluge kao što su provera vernosti partnera, maloletnička delikvencija, narkomanija i još neke, po Zakonu o detektivskoj delatnosti ne spadaju u rad privatnih detektiva.

Morate znati, na primer, da ukoliko unajmite privatnog detektiva za proveru bračnog neverstva, ulazite u kršenje Zakona i Vi i privatni detektiv. Čekaju Vas ozbiljne posledice i morate znati da je nemoguće sakriti da ste unajmili privatnog detektiva. Prvo zato što, po slovu zakona, detektivu morate doneti pisano ovlašćenje koje je naravno overeno. Drugo, morate po tom istom zakonu poptisati ugovor u kojem je obavezno napisano i ono za šta ste unajmili privatnog detektiva. Treće, kancelarije privatnih detektiva moraju da budu pod kamerama, te će se svaki razgovor i snimati. Dakle, unajmljivanjem privatnog detektiva, nemate više ni diskreciju, što je veoma važno. Privatnim detektivima zabranjeno je praćenje, tajno snimanje, fotografisanje. Unajmljivanjem privatnog detektiva za recimo, dokazivanje bračnog neverstva, možete da zaradite krivičnu prijavu i Vi i privatni detektiv i to po članu 138a Krivičnog Zakona Republike Srbije koji kaže:

Član 138a
(1) Ko u toku određenog vremenskog perioda:
1) drugo lice neovlašćeno prati ili preduzima druge radnje u cilju fizičkog približavanja tom licu protivno njegovoj volji;
2) protivno volji drugog lica nastoji da sa njim uspostavi kontakt neposredno, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije;
3) zloupotrebljava podatke o ličnosti drugog lica ili njemu bliskog lica radi nuđenja robe ili usluga; 4) preti napadom na život, telo ili slobodu drugog lica ili njemu bliskog lica;
5) preduzima druge slične radnje na način koji može osetno da ugrozi lični život lica prema kome se radnje preduzimaju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
(2) Ako je delom iz stava 1. ovog člana izazvana opasnost po život, zdravlje ili telo lica prema kome je delo izvršeno ili njemu bliskog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.
(3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt drugog lica ili njemu bliskog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

Da ne postoji diskrecija, u članu 12. Zakona o detektivskoj delatnosti piše:
Član 12.
Detektivska delatnost, odnosno detektivski poslovi mogu se vršiti samo na osnovu i u okviru ugovora zaključenog u pisanoj formi između pravnog lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnika za detektivsku delatnost i korisnika usluga.
Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored ostalog, mora da sadrži:
1) jasno određenu svrhu obrade podataka sa obrazloženjem;
2) izvore prikupljanja podataka – od lica na koje se odnose, od organa koji su zakonom ovlašćeni za njihovo prikupljanje, odnosno od drugih lica;
3) način korišćenja podataka;
4) vrstu i stepen tajnosti podataka;
5) rok čuvanja i upotrebe podataka;
6) mere zaštite podataka.
Nakon zaključenja ugovora korisnik usluga daje pravnom licu za detektivsku delatnost, odnosno preduzetniku za detektivsku delatnost pisano ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga.
Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost dužan je da odbije zaključenje ugovora o pružanju usluge ako se zahtev korisnika usluge odnosi na vršenje poslova koji nisu u njegovoj nadležnosti, kada se traži obrada podataka koji se ne smeju obrađivati i kada je vršenje tih usluga suprotno interesima drugih korisnika usluga sa kojima već ima zaključen ugovor, drugim zakonima i javnom moralu.

Mi se više ne bavimo delatnošću privatnih detektiva, ali bićemo u mogućnosti da Vam pružimo vrhunsku uslugu davanja saveta u vezi sa bezbednošću, jer iza nas stoji 15 godina efektivnog rada u detektivskim i istražnim poslovima. Savetovanje ćemo vršiti iz sledećih oblasti:

Preljuba, provera vernosti partnera, rešavanje bračnih problema…

Krivično-pravna pomoć

Pronalaženje olakšavajućih okolnosti

Sprečavanje praćenja i proveravanja

Provera bezbednosti i radnika obezbedjenja

Pokrivanje preljubnika i pribavljanje alibija u preljubi

Poligrafsko ispitivanje

Bezbednost računarskih sistema

Maloletnička delikvencija

Rešavanje problema narkomanije, odvikavanje i sprečavanje

Sekte-izvlačenje, sprečavanje delovanja i pomoć celoj porodici

Suprostavljanje protivprirodnom izobličavanju ljudskog uma

Kontra Informativna Agencija DBA, Beograd, Srbija


Hit Counter provided by recruiting services